Kola Saraswathi Vaishnav Senior Secondary School
Affiliated to CBSE

#
#

Teachers Day celebration 2021 by Std 2B students